• Package Services

    Багцын үйлчилгээ

    Худагны профайл, геологийн давхаргажилт, литологийн өгөгдөл, цооногийн хөдөлгүүрийн дизайны онцлог, өмнөх хэрэглээний үр дүнд үндэслэн DeepFast нь энэхүү формацыг өрөмдөх багаж хэрэгслийн загварыг компьютерийн програм хангамжаар хийх болно.